Wibyholms Godsförvaltning

Skogsbruk

Wibyholms gods omfattar cirka 2000 hektar produktiv skogsmark. Till övervägande del består skogen av gran och tall men ädellöv, främst ekskog, är en speciell nisch. Skogen sköts i samarbete med Holmen Skog, en samarbetspartner vi varmt kan rekommendera.

 

Vid sidan av det ordinarie skogsbruket med sin generella hänsyn utför vi även riktade åtgärder i projektform, något som kan kallas för Skogens miljövärden med en samlingterm. Projekten kan innebära åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, frihugga kulturmiljöer eller gamla träd, plantera alléer, öka mängden ädellövskog och liknande projekt, med eller utan bidrag från det offentliga. Läs mer här!

Gran och tall är mer ekonomiskt men ädellövskog innehåller större skönhetsvärden, för att inte tala om natur- och kulturvärden.